قصه‌های متنی

قصه متنی روز نو

روز نو

جهانِ علم و حکمت دانشمندِ قصه‌گو کم نداشته است، قصه‌گوهایی که هرجا بوده‌اند، به هرجا سفر کرده‌اند، اگر در د
بیش‌تر بخوانید...